Tutkimuksen tekeminen Suomessa on muuttumassa merkittävästi. Monet yhteiskunnan keskeisistä kysymyksistä, kuten ilmastonmuutos ja digitalisoituminen, ovat monimutkaisia ilmiöitä, joita on tarkasteltava monitieteisissä tutkimusyhteisöissä. Uudet teknologiat antavat tähän uudenlaisia mahdollisuuksia ja toisaalta myös haastavat tutkijoita muuttamaan työtapojaan. Samoin tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja avoimuuden korostaminen muuttavat tutkimuksen tekemisen käytäntöjä. Myös BCDC Energia -tutkimushanke on tässä murroksessa mukana: hankkeen rahoittaja, Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN), on uudentyyppinen rahoitusmuoto, jonka tavoitteena on käynnistää laajoja, tutkimuksensa vaikuttavuuteen keskittyviä tutkimushankkeita. STN edellyttää myös tutkimuksen avoimuutta, avointa julkaisemista sekä tutkimusaineistojen avaamista mahdollisuuksien mukaan.

BCDC Energia, Anna Suorsa, informaatiotutkimus, avoin tiede, avoimet aineistot, Santtu karhinen, chao ding, strateginen tutkimus

BCDC Energiassa näihin vaatimuksiin on tartuttu. On kehitetty tapoja, jotka tukevat tutkijoita omaksumaan uusia taitoja, sekä parantavat heidän kykyään toimia muuttuvassa tutkimus- ja kehittämisympäristössä. On hyvä muistaa, että vaikka näitä toimintatapoja nyt vakiinnutetaan, monet tutkijat ovat tähänkin asti toimineet avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti. Tutkijan kannalta hyvää tässä kehityksessä on, että nyt voidaan tehdä näkyväksi sellaisiakin tutkimustyön olennaisia alueita, kuten aikaa ja panostusta vaativia aineistojen kerääminen ja hallinta, jotka ovat aiemmin jääneet vähälle huomiolle tieteelliseen julkaisemiseen keskittyvässä toimintakulttuurissa. Suomen Akatemia, STN ja Opetus- ja kulttuuriministeriö ovat edistäneet tätä kehitystä panostamalla viime vuosina tutkimuksen avoimuuteen myös konkreettisesti. Esimerkiksi Avoin tiede ja tutkimus -hankkeessa (2014-2017) tutkijoille on luotu ohjeistuksia ja apuvälineitä, joilla usein varsin käsitteellisiksi jäävät avoimuuden tavoitteet on tuotu käytännön tasolle. Olemme BCDC Energiassa seuranneet tätä työtä huolella, sillä yhteisömme tarkoituksena on avata tutkimusaineistonsa mahdollisimman laajasti.

Aineistoja ilmatieteistä ihmistieteisiin

BCDC Energia -hankkeessa syntyy kaiken aikaa varsin erilaisia tutkimusaineistoja viideltä tieteenalalta. Hankkeessa mukana ovat esimerkiksi tutkimusryhmät yhteiskuntatieteellis-humanistiselta informaatiotutkimuksen ja viestinnän alalta sekä luonnontieteellisesti suuntautuneelta ilmatieteen alalta. Ilmatieteilijöiden tutkimusryhmä perustaa osan tutkimustaan avoimiin ilmatieteellisiin aineistoihin, joita analysoimalla ja yhdistämällä voidaan kehittää uudenlaisia ratkaisuja, kuten Energiasääennuste-palvelu. Me informaatiotutkimuksen ja viestinnän tutkijat puolestaan keräämme videoaineistoa monitieteisen ja -alaisen BCDC-yhteisön tapaamisista ja vuorovaikutustilanteista, sillä tutkimme yhteisössämme uuden tiedon luomista ja vuorovaikutteista yhdessä tekemistä. Meille on kertynyt kahdessa vuodessa rikas aineisto, jonka keräämistä jatkamme vielä vuoteen 2020 saakka. Aineistomme avulla voimme tarkastella, miten tutkijayhteisö jakaa, käyttää ja luo tietoa multimodaalisissa vuorovaikutustilanteissa puheen ja toiminnan tasolla. Videoaineiston tallennukseen, hallintaan, dokumentointiin ja arkistointiin panostaminen kannattaa, koska hyvin organisoitu aineisto mahdollistaa tehokkaan tutkimustyön.

Meteorologit ovat jo joitakin vuosia harjaantuneet työskentelemään avoimien aineistojen kanssa ja esimerkiksi kansainväliselle aineistonvaihdolle on heillä pitkät perinteet. Sen sijaan ihmistieteilijälle ajatus aineistojen avoimuudesta on kiehtova, mutta myös kysymyksiä herättävä – edellyttäähän ihmistieteiden tutkimusetiikka aineistojen varjelua ulkopuolisilta niiden keräämisessä ja käsittelyssä. Haastattelu- ja videoaineistojen avaaminen on haastavaa, koska ne ovat yleensä luottamuksellisia ja tarkoitettu vain tiettyyn tutkimukseen; yksittäisen tutkijan tai pienen tutkijaryhmän käyttöön. Ihmistieteellisessä tutkimuksessa on tärkeää, että tutkittavat tietävät olevansa anonymiteetin suojassa. Tämä on otettava huomioon tutkimusaineistojen avoimuudesta puhuttaessa ja jo aineistojen avaamista suunniteltaessa. Vaikka kaikkea aineistoa ei voi yksityisyydensuojan takia avata, on hyvä kehittää keinoja ja välineitä, joilla tutkimusaineistot ihmistieteidenkin alalla saadaan näkyviksi.

BCDC Energia, Anna Suorsa, informaatiotutkimus, avoin tiede, avoimet aineistot, Florian Kühnlenz, Sabine Auer, Anders Lindfors, Pedro Nardelli, strateginen tutkimus

Vaikka ei olisi mahdollista eikä välttämättä edes toivottavaa, että esimerkiksi BCDC Energia -yhteisössämme kerätyt videoaineistot olisivat avoimesti internetissä kaikkien katseltavissa, on jo tieto tällaisen arvokkaan aineiston olemassaolosta, luonteesta ja laadusta tärkeää olla avoimesti saatavilla. Tähän Suomen Akatemian suosittelema Etsin-palvelu antaa uudenlaisia mahdollisuuksia: tietokannassa tutkijat ja tutkimusryhmät voivat haluamallaan tarkkuudella antaa metatietoja aineistoistaan. Samalla aineisto saa oman tunnuksensa, jonka avulla siihen voidaan myös tutkimuksissa viitata. Näin kyseisistä aineistoista kiinnostuneet tutkijat voivat – vaikkapa Tietoarkiston kautta – saada suoran pääsyn aineistoihin, tai löytää aineistosta vastaavan tutkijan tai tutkimusryhmän yhteystiedot.

Videoaineiston tutkijalle tällainen palvelu on uusi ja toivottu, sillä videot ovat toistaiseksi olleet pääsääntöisesti tiukasti kaiken avoimuuden ulkopuolella. Uudet tekniikat, anonymisoivat ohjelmat ja tallennustavat mahdollistavat lisäksi videoaineiston yhä laajemman avaamisen tutkimuskäyttöön – tähänkin on kehitetty menetelmänsä ja vastuutahonsa (esim. Tietoarkisto). Usein jo pelkkä tieto aineiston olemassaolosta avaa uusia mahdollisuuksia oman tutkimuksen ja tutkimusyhteistyön kehittämiseen. Vaikka meillä BCDC Energiassa videoaineistoja tutkitaan vuorovaikutuksen ja erityisesti uuden tiedon luomisen näkökulmista, tarjoavat aineistot samalla aineksia moniin sellaisiinkin näkökulmiin ja lähestymistapoihin, joita omaan aiheeseensa kiinnittynyt tutkija ei aina voi edes kuvitella. Siksi onkin hyvä lähteä avaamaan aineistoja ennakkoluulottomalla asenteella, vaikkakin jalat maassa ja tutkimusetiikka mielessä.

Kirjoittaja:

BCDC Energia, Anna Suorsa, informaatiotutkimus, humanistinen tiedekunta, Oulun yliopisto, University of Oulu

Anna Suorsa
tutkijatohtori
BCDC Vuorovaikutus -tiimi
Informaatiotutkimus ja viestintä, HuTK, Oulun yliopisto 
anna.suorsa(a)oulu.fi

 

 

Kuvat: Monialaisen BCDC Energia -yhteisön järjestämissä tapahtumissa kerätään videoaineistoa tutkimuskäyttöön. Yllä kauppatieteilijät Santtu Karhinen ja Chao Ding (Kuva: Kati Leinonen), ja alla ilmatieteilijä Anders Lindfors (keskellä) ja ICT-tutkijat Florian Kühnlenz, Sabine Auer ja Pedro Nardelli  (Kuva: Kaisa Ikonen).

Aiheeseen liittyviä artikkeleita