Oulun yliopiston asiantuntijat Juha Tuunainen, Rauli Svento, Pentti Haddington, Kirsi Ojutkangas ja Sirpa Aalto tarkastelevat BCDC Energia -tutkimushanketta onnistuneena tapausesimerkkinä ihmistieteiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja vuorovaikutusta käsittelevässä artikkelissa ”The Oulu way of sustaining social impact of SSH sciences: from linear models of impact to productive interactions and beyond”. Artikkeli esitettiin Pathways to Impact from SSH Sciences -konferenssissa Wienissä tänään 29. marraskuuta.

Viime vuosina Oulun yliopisto on ottanut aktiivisen roolin yhteiskunta- ja humanististen tieteiden (SSH) eli ihmistieteiden tutkimuksen tukijana. Tuki on ilmennyt uusina rakenteina, jotka edistävät, koordinoivat ja fasilitoivat yliopiston monitieteistä ja tieteidenvälistä tutkimusta. Yksi haaste on ihmistieteilijöiden ja yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen ja vaikuttamistapojen kehittämisessä ja vahvistamisessa sekä uusien keinojen käyttöönotossa. Nämä tulevat olemaan tärkeä osa Oulun yliopiston ihmistieteiden jatkuvassa työssä edistää yhteiskehittämistä (engl. co-creation) ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Artikkelissaan Tuunainen, Svento, Haddington, Ojutkangas ja Aalto hahmottelevat nykyaikaisen ajattelun suuntaviivoja sille, miten tiede voi edistää myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Asiantuntijat esittelevät Oulun yliopiston koordinoiman monitieteisen BCDC Energia -tutkimushankkeen (2015–2017–2020) loistavana esimerkkinä, jolla on käytössään vuorovaikutteisia ja hedelmällisiä lähestymistapoja vaikuttavuuden saavuttamiseen. Nämä koostuvat epistemologisista eli tietoteoreettisista ja artefaktuaalisista eli materiaalisista vaikuttavuuden ulottuvuuksista.

Asiantuntijat jäsentelevät, miten Oulun yliopiston ihmistieteet voisivat hyötyä mm. viimeaikaisesta teoreettisesta kehityksestä, yliopiston nykyisestä rakenteellisesta tuesta ja BCDC:n kaltaisista onnistuneista esimerkkitapauksista tutkijoiden ja yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen laajentamiseksi ja vakiinnuttamiseksi, sekä jatkaa Oulun yliopiston ihmistieteiden myönteistä kehitystä.

 

Kuva: Vaikuttavuusaiheisen artikkelin ensimmäinen kirjoittaja Juha Tuunainen esitti Oulun yliopiston käytäntöjä kehittää ihmistieteiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta Wienissä 29. marraskuuta. Kuva: Kirsi Ojutkangas. 

Aiheeseen liittyviä artikkeleita