Energiatiedon lukutaidon tutkimus tarjoaa välineitä eri kohderyhmille sopivan koulutuksen ja viestinnän suunnitteluun sekä edistää sitä kautta myönteistä energiakäyttäytymisen muutosta. Pidemmällä tähtäimellä energiakäyttäytymisen muutoksella voidaan vaikuttaa Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

BCDC-tutkija Teija Keräsen pro gradu -tutkielma Arkielämän energiatiedon lukutaito ja sen arviointi  on juuri palkittu Kirjastonhoitajien säätiön ”Vuoden opinnäyte 2017” -palkinnolla.

Erinomaiset arvosanat saaneessa tutkielmassa selvitettiin Oulun yliopiston opiskelijoiden motivaatiota etsiä, luottamustaan kykyihinsä hankkia, sekä arvioida saamaansa energiatietoa.

Energiatiedon lukutaidossa iän, sukupuolen ja opiskelualan välisiä eroja

Tutkimustulosten mukaan vanhemmat yliopisto-opiskelijat olivat motivoituneempia energiatiedon hankintaan, mutta näkevät tiedonarviointitaitonsa heikommaksi kuin nuoremmat opiskelijat. Miehet luottivat omiin tiedonhankintataitoihinsa naisia enemmän, naiset taas osoittautuivat miehiä motivoituneemmiksi hankkimaan energiatietoa.

Teknillisen tiedekunnan opiskelijat, ja ne vastaajat, joiden opinnot liittyivät energia-alaan tai sähkömarkkinoihin osoittautuivat motivoituneimmiksi, ja luottivat eniten energiatiedon hankinnan ja arvioinnin taitoihinsa. Kauppatieteen opiskelijat puolestaan luottivat kykyynsä ymmärtää ja löytää energiatietoa, mutta heidän motivaationsa oli vähäisempää, samoin kuin kykynsä arvioida informaatiosisältöjä. Humanistit ja kasvatustieteilijät olivat epävarmimpia energiatiedon lukutaidostaan.

Hyödyntämällä Keräsen saamia tutkimustuloksia sekä kohdistamalla energiatiedon lukutaidon tutkimusta jatkossa myös muihin kohderyhmiin, saadaan välineitä energiatietoon liittyvän koulutuksen sekä viestinnän suunnitteluun ja räätälöintiin.

Kuva: Tohtorikoulutettava Teija Keränen (oik.) esitteli tutkimustaan informaatiotutkimuksen tutkijatohtori Noora Hirvosen kanssa European Conference on Information Literacy ECIL 2017 -konferenssissa Ranskan Saint-Malossa syyskuussa.

Energiatiedon lukutaidon tutkimuksesta juuri julkaistua:

Teija Keräsen pro gradu -tutkielma: Arkielämän energiatiedon lukutaito ja sen arviointi

Teija Keränen & Maija-Leena Huotari Tekniikka & Talous -lehdessä: Energiatiedon lukutaidon tulisi olla kansalaistaito – tutkimus paljasti eroja sekä haluissa että kyvyissä


Tulossa:
 Keränen, T., Hirvonen, N. & Huotari, M-L. Examining Energy Information Literacy with an Adaptation of the Everyday Health Information Literacy Screening Tool. Proceedings of ECIL 2017. Springer Vol 810 (Communications in Computer and Information Science series).

Aiheeseen liittyviä artikkeleita