BCDC:n Pilvilaskenta-tiimissä tutkimme pilvi- ja reunalaskentaratkaisujen soveltamista BCDC-hankkeen virtuaalivoimalan kehittämiseen. Helsingin yliopistossa toteuttamamme tutkimuksen konkreettisina kohteina ovat virtuaalivoimalan vaatimat laskentaratkaisut. Suurempien toimijoiden kohdalla laskenta on mahdollista keskittää perinteiseen pilvilaskentaympäristöön. Sen sijaan hajautetumpi, mahdollisesti koko maan laajuinen virtuaalivoimala pystyy hyödyntämään hajautettuja laskentaratkaisuja. Nämä ovat työmme keskipisteessä.

jussi kangasharju, pilvilaskenta, reunalaskenta,  tietojenkäsittelytiede, bcdc energia, helsingin yliopisto, huutokauppamekanismit, konttiteknologia

Tutkimuksemme kattaa monenlaisia reunalaskennan tutkimuskysymyksiä ja ongelmia. Alla esitän kolme esimerkkiä viime vuosien aikana BCDC:ssä tekemästämme tutkimuksesta. Nämä käsittelevät resurssien allokointia, hajautettuja markkinapaikkoja ja tulevaisuuden autonomisia verkkopalveluita.

Resurssien allokointi

Olemme tutkineet resurssien hallintaa reunalaskennassa sekä sitä, miten resurssit pitäisi jakaa, mikäli haluamme optimoida järjestelmän toimintaa. Optimointikriteereinä käytämme prosessointikapasiteettia ja verkkoliikenteen määrää sekä minimoimme käytetyn energian määrää. BCDC:ssä tuloksia voidaan hyödyntää sijoittelemalla virtuaalivoimalan tarvitsemaa laskentaa paikkoihin, joissa on enemmän sähköä saatavilla. Tällöin virtuaalivoimalan tarvitsema laskenta voidaan tehdä “ilmaiseksi”, voimalan kokonaistuottoa optimoiden. Tästä tutkimuksesta kerromme enemmän artikkelissa ”Placing it right!: Optimizing Energy, Processing, and Transport in Edge-Fog Clouds”.

Hajautettu kauppapaikka

Olemme myös kehittäneet lohkoketjun päällä toimivan huutokauppamekanismin. Huutokaupoissa resurssien tarjoajat – BCDC:ssä virtuaalivoimalan jäsenet – ilmoittavat, paljonko heillä on sähköä myytävänä. Asiakkaat, eli virtuaalivoimalan jäsenet ja muut ulkopuoliset, tekevät puolestaan ostotarjouksia oman sähköntarpeensa mukaan. DeCloud toteuttaa hajautetun huutokaupan, missä myynti- ja ostotarjoukset varmistetaan ja lopputuloksena on optimaalinen allokaatio näiden välillä. Tähän tutkimuksemme osa-alueeseen voi tutustua enemmän artikkelissamme: ”DeCloud: Truthful Decentralized Double Auction for Edge Clouds”.

Tulevaisuuden tuulet

Tutkimme lisäksi verkkopalveluiden tuottamista autonomisten konttien avulla. Kontit ovat uudehko, virtualisoinnin kaltainen teknologia, joka mahdollistaa perinteisiä virtuaalikoneita kevyemmän ja joustavamman tavan tuottaa palveluita. Artikkelissamme ”ICON: Intelligent Container Overlays” ehdotamme konttien laajentamista “älykkyydellä”, eli niiden mahdollisuudella havainnoida verkkoympäristöään ja tehdä autonomisesti päätöksiä vaihtaa sijaintiaan verkossa tai mahdollisesti luoda kopio itsestään. Tähän päätöksentekoprosessiin voidaan yhdistää kaikenlaisia tiedonlähteitä. Yhtenä ajatuksenamme onkin yhdistää päätöksentekoon BCDC:ssä kehitetty energiasääennuste, joka antaisi konteille tietoa “ilmaisen” energian saatavuudesta. Näin kontit voisivat tehdä myös tämän tiedon perusteella päätöksiä omasta sijainnistaan.

Kirjoittaja:

Jussi Kangasharju
professori
BCDC Pilvilaskenta -tiimi
Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen osasto
jussi.kangasharju(a)helsinki.fi

 

Artikkelit:

  • Nitinder Mohan, Jussi Kangasharju, Placing it Right!: Optimizing Energy, Processing, and Transport in Edge-Fog Clouds, in Annals of Telecommunications, vol. 73, no. 7–8, pp. 463–474, August 2018.
  • Aleksandr Zavodovski, Suzan Bayhan, Nitinder Mohan, Pengyuan Zhou, Walter Wong, Jussi Kangasharju, DeCloud: Truthful Decentralized Double Auction for Edge Clouds, in Proceedings of International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS), Dallas, TX, USA, July 2019.
  • Aleksandr Zavodovski, Nitinder Mohan, Suzan Bayhan, Walter Wong, Jussi Kangasharju, ICON: Intelligent Container Overlays, in Proceedings of ACM Workshop on Hot Topics in Networks (HotNets), Seattle, WA, USA, November 2018.

Kuva: iStock

Aiheeseen liittyviä artikkeleita