kyselykuva_flex

Jos posti toi kotiisi tämän kutsun, voit osallistua kyselytutkimukseen ja vaikuttaa mielipiteelläsi yhteiseen energiatulevaisuuteen.

Miksi kotitaloudet ovat energiamurroksessa tärkeässä roolissa?

Sähkö- ja energiamarkkinoilla on menossa totaalinen murros. Sekä sähkön tuotannossa että kulutuksessa tapahtuu muutoksia, joiden ensisijaisina tavoitteina ovat energiatehokkuuden lisääminen ja tuotannon päästöjen pienentäminen. Muutosta ajaa uusiutuvien energiamuotojen, kuten tuulen ja auringon, hyödyntäminen niin suuressa kuin pienessäkin mittakaavassa. Tämä puolestaan vaikuttaa koko sähkömarkkinoiden toimintaan, jossa täytyy entistä paremmin pystyä reagoimaan vaihtelevan tuuli- ja aurinkoenergian lisääntymiseen.

Nykyisiä sähkömarkkinoita voidaan tehostaa etenkin saamalla sähkön kulutus ja tuotanto kohtaamaan paremmin. Kun kotitalouksien energiankulutusta siirretään matalan kulutuksen tunneille, fossiilisia polttoaineita käyttäviä varavoimaloita ei tarvitse käynnistää vastaamaan huipputuntien kysyntään. Tällöin myös tuotannosta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä saadaan pienennettyä.

Joustavalla energiankulutuksella voidaan sopeutua sähkömarkkinoiden muutoksiin. Tässä kotitaloudet ovat avainasemassa. Joustoa voi tarjota monella tavalla. Kotitalous voi esimerkiksi osallistua energiamarkkinoille tuottamalla aurinkopaneeleilla sähköä itselleen ja jopa yli omien tarpeiden. Lämmityksen ja sähkönkulutuksen etäohjausten avulla kotitalous voi saada suoria kustannussäästöjä ja auttaa tuotantopäästöjen pienentämisessä. Myös uudenlaiset sähkösopimustyypit niin sähkön myynti- kuin siirtopuolella ovat jouston mahdollistamisessa oleellisia.

Millaisen roolin kotitaloudet haluavat energiamurroksessa?

BCDC Energiahankkeessa toteutetaan kyselytutkimus kotitalouksille. Kyselytutkimuksen tavoitteena on selvittää kotitalouksien mielipiteitä energia-asioista yleisesti ja tarkentaa kokonaiskuvaa kotitalouksille tarjottavista ja kehitteillä olevista energiapalveluista, -tuotteista ja -sopimuksista. Kyselytutkimus on ainoa tapa, jolla saadaan kerättyä yksityiskohtaista tietoa kotitalouksien näkemyksistä. Hyvän kyselytutkimuksen toteuttaminen on kuitenkin haastavaa. Kyselytutkimus vaatii erittäin huolellista suunnittelua ja huomioitavia asioita on lukuisia, tässä niistä muutama:

  • Kyselyssä kysymysten asettelun tulee olla selkeä ja puolueeton. Kyselyssä on pyrittävä tutkimusongelman kannalta kattavaan, mutta samalla yksinkertaiseen ja helppotajuiseen kysymyksenasetteluun, jotta saadut vastaukset olisivat mahdollisimman luotettavia. Kyselyn testaaminen etukäteen on avainasemassa, jotta kysymysten ymmärrettävyydestä pystytään varmistumaan.
  • Kyselytutkimuksien määrä on näinä päivinä räjähtänyt ja vastaajien motivointi kyselyihin vastaamiseen on haastavaa. Kyselyn kohderyhmä ja vastauksien määrä ovat kuitenkin kyselyn onnistumisen kannalta keskiössä. Kyselyn kohderyhmän tulee olla tarkasti mietitty, koska lähtökohtaisesti kyselyn tulokset ovat yleistettävissä vain siinä ryhmässä, jossa kysely on teetetty. Vastauksia täytyy saada myös merkittävä määrä, jotta kyselyn tulokset vastaavat kattavasti kohderyhmän näkemyksiä. Edustavan otoksen saaminen on kyselytutkimuksen kriittisimpiä vaiheita.
  • Vastaajan anonymiteetin säilyminen tulee ottaa huomioon läpi koko kyselytutkimusprosessin.

Mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuuteen

Kyselytutkimuksille ei ole korvaavaa vaihtoehtoa. Meneillään oleva kyselytutkimus on rakennettu hyvin harkitusti, jotta se täyttää tieteenteon korkeat kriteerit. Myös vastauksiin ja niistä tehtäviin analyyseihin suhtaudutaan tarkkuudella. Kysely on erittäin tärkeä, jotta kotitalouksien mielipiteet ja näkemykset voidaan ottaa huomioon suunniteltaessa kaikkia osapuolia mahdollisimman hyvin palvelevaa energiajärjestelmää. Tarkoituksena on, että kotitalouksien näkemykset muodostuvat osaksi tieteellistä tietoa, jonka avulla yhteistä energiatulevaisuutta voidaan suunnitella perustellusti.

enni_ruokamoKirjoittaja Enni Ruokamo BCDC Markkinat -tiimistä on Suomen ympäristökeskuksen ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun tohtorikoulutettava

Aiheeseen liittyviä artikkeleita