Sähkömarkkinoiden läpikäymä muutos on kiihtynyt viime aikoina maailmanlaajuisesti

Muutos pohjautuu kolmeen tekijään:

1) Fossiilisten polttoaineiden vähenemiseen

2) Energiankulutukseen ja -tuotantoon ilmastonmuutoksen hillinnässä

3) Väestönkasvun ja kehittyvien maiden teollistumisen aiheuttaman energiankysynnän jatkuvaan kasvuun

BCDC Energia -tutkimushanke kehittää uudenlaisia kaksipuoleiseen markkinalogiikkaan perustuvia digitaalisia palveluita

 

Sähkömarkkinoiden toimivuutta on pyritty parantamaan jo usean vuosikymmenen ajan organisoimalla uudelleen markkinoiden rakennetta ja vapauttamalla markkinat kilpailulle niissä toiminnoissa, missä se on mahdollista ja järkevää. Seuraten mm. Chilen ja Iso-Britannian esimerkkiä Suomi organisoi uudelleen sähkömarkkinansa vuonna 1995, jolloin sähköntuotanto ja -myynti vapautettiin kilpailulle. Koska sähkönsiirto- ja jakeluverkkotoiminta omaavat selkeitä luonnollisen monopolin piirteitä, jätettiin ne kilpailun ulkopuolelle. Ne ovat edelleen säänneltyjä toimintoja.

Useat organisaatiot vaikuttavat sähkömarkkinoiden toimintaan nyt ja tulevaisuudessa. Näiden roolia on tarkasteltava kriittisesti.  Myös julkiset instituutiot ja sääntelyviranomaiset ovat olennaisessa asemassa siirryttäessä kohti tulevaisuuden energiajärjestelmää.

 

Sähkömarkkina kohtaa seuraavan merkittävän rakennemurroksen varsin nopeasti

Älykkäät verkot yhdessä pientuotannon ja kuluttajien asennemuutosten kanssa ovat rakennemurroksen keskeisiä ajureita. Muutokseen liittyy myös merkittävä uusiutuvien energialähteiden käytön kasvu. Uusiutuviin energialähteisiin – tuuleen ja aurinkoon – liittyy kuitenkin haasteita. Ne ovat ajallisesti vaihtelevia, vaihtelun ennustettavuuteen liittyy epävarmuutta, eikä niitä voida perinteisten energiamuotojen tapaan ajaa tarvittaessa ylös ja alas. Tämä murros avaa myös mahdollisuuksia innovaatioille ja uusille palveluille.
Energiaan liittyvässä systeemitason muutoksen keskiössä on energiatehokkuuden parantaminen ja uusituvan energian roolin kasvattaminen kestävällä tavalla. Muutokseen liittyviä avainsanoja ovat älykkyys ja joustavuus.

 

Sähkönkuluttajat voidaan karkeasti jakaa pienkuluttajiin ja toimialakuluttajiin. Laajamittaisen vaihtelevan energiantuotannon integroiminen energiajärjestelmään muuttaa kuluttajien roolia olennaisesti. Aikaisemmin pienkuluttajat on nähty passiivisina osapuolina ja lähinnä kuorman tuottajina, joihin tuottajien on täytynyt reagoida. Tämä rooli on nyt voimakkaasti muuttumassa kohti aktiivista markkinatoimijuutta. Pienkuluttajien rooli niin energiantuottajana, jouston mahdollistajana ja varaston tarjoajana luo järjestelmälle paljon haasteita, mutta myös suuren määrän mahdollisuuksia. Koska teollisuus ei useinkaan voi reagoida kulutusmuutoksellaan nopeasti muuttuviin markkinatilanteisiin, korostaa tämä edelleen pienempien kuluttajien roolia muuttuvien sähkömarkkinoiden mahdollistajana.

Yksi BCDC Energia -tutkimushankkeen tavoitteista onkin löytää sekä teknisiä että taloudellisia mekanismeja, joiden avulla kuluttajien käyttäytymiseen liittyvä potentiaali saataisiin täysimittaisesti hyödynnettyä. BCDC Energia kehittää uudenlaisia kaksipuoliseen markkinalogiikkaan perustuvia digitaalisia palveluita esitetyn toimintatavan toteuttamiseksi.

Lue lisää BCDC Markkinat -tutkimusryhmän työstä →