Perinteisesti pilvipalvelut toteutetaan palvelinkeskuksiin istutetuissa servereissä. Toimintatapa on edelleen yleisesti käytössä ja varsin toimintavarma. Modernissa pilvipalvelututkimuksessa kuitenkin selvitetään, onko tehokkaampaa hajauttaa pilvipalvelut samaan tapaan kuin tiedon sijoittelu on jo hajautettu. Näin siirryttäisiin pois yksittäisistä servereistä pilvitoiminnoista muodostuviin sumuihin. Tähän liittyy kaksi keskeistä mahdollisuutta BCDC Energia -hankkeessa.

Pilvihajautuksen edut

Kaksi keskeistä mahdollisuutta ovat seuraavat: Ensinnäkin tällä toimintatavalla voidaan yhdistää vihreä verkkologiikka myös tiedon välittymiseen. Palvelun toteutuksen reitityksessä kuljetaankin aina niiden solmukohtien kautta, jotka itse käyttävät uusiutuvaa energiaa voimanlähteenään. Toinen mahdollisuus avautuu silloin, kun hajautetun energiantuotannon ohjaus ja säätely tapahtuu hajautettujen pilvipalveluiden kautta. Tällöin kokonaisuuden hallinta ja optimointi tehostuu entisestään. Molemmat nämä kysymykset ovat BCDC Energia -tutkimushankkeen tutkimuskeskiössä.

Lähipalvelut

Palveluiden tuominen verkossa lähelle kuluttajia tuo myös lisää etuja kuluttajien näkökulmasta. Koska palvelut toteutetaan lähellä kuluttajia, ovat ne myös nopeampia ja pystyvät paremmin vastaamaan kunkin kuluttajan tarpeisiin. Lisäksi tämä mahdollistaa lähiyhteisöjen tarpeisiin räätälöidyt palvelut, sekä yhteisöjen itsensä itselleen tuottamat palvelut, minkä toteuttaminen perinteisessä keskitetyssä pilviratkaisussa olisi työläämpää ja jäykempää. Hajautus tarjoaa joustavammat mahdollisuudet paikallisten palveluiden kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Keep on Talking #3: Pilvestä sumuun ja reunalle: Tietojenkäsittely ja virtuaalivoimalan jousto. Videolla professori Jussi Kangasharju kertoo tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen haasteista älykkäiden verkkojen maailmassa.