Tohtorikoulutettava Sanna Tuomela (kuvassa) tutkii, millaista asukkaiden ja energiateknologioiden vuorovaikutus on kodeissa. Teknologiat sinänsä eivät ole älykkäitä, vaan älykkyys syntyy, kun teknologioita käytetään mielekkäästi. Kotitaloudet ottavat käyttöönsä teknologioita ja niiden ominaisuuksia luovasti ja valikoivasti. Teknologiat voivat muuttaa myös olemassa olevia kodin käytänteitä ja asukkaiden arvoja.

”Selvitän tutkimuksessani sitä millaisia kotien energiankulutukseen vaikuttavat käytänteet ovat, miten energiateknologiat tukevat tai muuttavat niitä, millaisia asenteita ja arvoja energiateknologian hankintapäätöksen ja käytön taustalla on sekä millainen yhteisöllinen energiaratkaisu tukee kotien asukkaiden arvoja.” Tuomela kertoo.

BCDC-Blogissa Sanna Tuomela peräänkuuluttaa sähkön kysynnän määrittelemistä uudelleen. Lisäksi hän kertoo mielenkiintoisia tutkimustuloksia kuluttajien sähkönkulutuksen ohjausjärjestemiin liittyvistä kokemuksista mm. Tekniikka & Talous -lehdessä ja avaa näkökulmia energiakansalaisuuteen Sitran blogissa.

Kuva: Tuija Järvelä-Uusitalo

Sanna Tuomelan tutkimuksen taustalla on nk. käytäntöteoria eli practice theory, jonka mukaan ihmisten toiminta koostuu käytänteistä. Käytänteet ovat yleensä sosiaalisia mutta myös yksilöllisesti muotoutuvia. Energiankulutuksen käytänteitä ovat kaikki rutiininomaiset toiminnot, jotka siihen vaikuttavat. Tällaisia ovat esimerkiksi valojen sytyttäminen aamulla herätessä, autoilu töihin, tietokoneen sulkeminen työpäivän jälkeen ja päivällisen valmistaminen. Näiden käytänteiden ja niihin liittyvien merkitysten ymmärtäminen auttaa suunnittelemaan teknologioita, joilla voidaan vahvistaa kestävää energiankulutusta.

Tutkimus perustuu arvotietoinen suunnitteluprosessi eli value-sensitive design -metodologiaan. Sitä soveltamalla Tuomela pyrkii selvittämään energiateknologian käyttökontekstiin liittyviä arvoja ja tukemaan niitä osallistavissa työpajoissa luotavalla energiayhteisökonseptilla.

Energiankulutus on osa arkipäivän käytänteitä, liikkumista ja asumista. Uusien energiateknologioiden avulla voidaan lisätä kotien energiatehokkuutta ja edesauttaa uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Jokaisessa kodissa on omat käytänteensä ja tapansa ”luoda kodin tuntu”. Uudet teknologiat tulevat osaksi näitä kotien käytänteitä ja käytössä olevia kodin teknologioita.

Sanna Tuomela ja Teija Keränen toteuttavat tutkimustaan Hinku-kunta Iissä, Iisisti Energinen Ii -hankkeessa. ”Tutkin kotien energiankulutuksen käytänteitä ja energiateknologian käyttöön liittyviä arvoja vierailemalla kodeissa ja haastattelemalla ja havainnoimalla kotien asukkaita sensorisen etnografian eli sensory ethnography -menetelmän mukaisesti”, Tuomela valottaa.

Sensorinen etnografia tarkoittaa osallistuvaa haastattelua, jossa keskustelun ohella huomioidaan myös koti sensorisena ja materiaalisena ympäristönä, jossa ihmiset luovat merkityksiä.