Tohtorikoulutettava Teija Keränen (kuvassa) tutkii energiatiedon lukutaitoa, eli ihmisten ymmärrystä ja taitoja energiatietoon liittyvissä asioissa. Energiatiedon lukutaidossa yhdistyvät informaatiotutkimukselle keskeinen informaatiolukutaidon ja useilla tieteenaloilla tuttu energialukutaidon tutkimusalue. Informaatiolukutaidossa korostuvat tiedontarpeen tunnistaminen ja tiedon arviointi.

”Tutkimukseni teoreettisena taustana on muun muassa Albert Banduran minäpystyvyys- eli self-efficacy-käsite, jonka mukaan ajatellaan, että ihmisen toimintaan vaikuttaa hänen oma käsityksensä kyvyistään suoriutua tietyistä toimista”, Keränen kertoo.

Kuva: Oulun yliopisto

 

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää uusiutuvien energiamuotojen lisääntyvää käyttöä. Tämä vaatii myös kansalaisilta energiatiedon käyttöä arkisten päätösten pohjana.
Energiatiedon lukutaidon tutkimuksessa arkielämän konteksti ja ilmastonäkökulma ovat keskeisiä.

Tutkimuksessaan Teija Keränen kehittää energiatiedon lukutaidon määritelmää ja mittausvälinettä, jolla energiatiedon lukutaitoa voidaan tutkia empiirisesti eri kohderyhmissä. Tutkimuksen aineistot kerätään kyselyillä. BCDC Vuorovaikutus -tiimin Teija Keränen ja Sanna Tuomela toteuttavat tutkimustaan Hinku-kunta Iissä, Iisisti Energinen Ii -hankkeessa.

Mittausvälineen kehittelyssä Teija Keränen hyödyntää terveystiedon lukutaidon tutkimusta. Hän soveltaa arkielämän terveystiedon lukutaidon seulontavälinettä (Everyday Health Information Literacy screening tool, Niemelä et al. 2012) energiakontekstiin ja laajentaa sitä kattamaan energia-asioihin kohdistuvia asenteita ja käyttäytymistä ihmisten arjessa.

Teija Keränen ja Maija-Leena Huotari kirjoittavat energiatiedon lukutaidon tutkimuksesta Tekniikka & Talous -lehdessä. Lisäksi Keränen avaa iiläisten ja muiden suomalaisten energiatiedon lukutaitoa koskevia tuloksia BCDC-blogissa.