Uuden tiedon luomista yhteiseksi osaamispääomaksi

Vuorovaikutustutkijat käsittelevät tutkimuskohdettaan toisiaan täydentävillä tutkimusotteilla. Tutkijatohtori Anna Suorsan tutkimuksessa tarkastellaan BCDC-yhteisön toimijoiden keskinäistä vuorovaikutusta uuden tiedon luomisen näkökulmasta. “Tiedon luomisen tutkimuksessa on osoitettu, että tietoa luova vuorovaikutus on parhaimmillaan avointa, luottamuksellista ja reflektoivaa. On myös tärkeää, että vuorovaikutukselle on luotu hyvät olosuhteet: on esimerkiksi riittävästi aikaa ja vuorovaikutuksen paikkoja yhteisön arjessa”, toteaa Anna Suorsa (kuvassa).

BCDC Energia -hankkeessa häntä kiinnostaa erityisesti se, miten eri alojen tutkijat kehittyvät toimimaan yhdessä ja kehittävät sellaisia vuorovaikutuksen tapoja, jotka tukevat koko yhteisön tavoitteiden toteutumista. Tutkimus toteutetaan etnografisin menetelmin havainnoimalla ja haastattelemalla yhteisön jäseniä työn kuluessa.

Gadamerin jäljillä

Tarkoitus on paitsi tutkia, myös tukea vuorovaikutusta BCDC-yhteisössä. Suorsa perustaa tutkimuksensa fenomenologiseen lähestymistapaan, jossa ihminen käsitetään tietoisena ja siten toimintaansa vaikuttamaan kykenevänä olentona, jonka toiminta jatkuvasti kehittää koko yhteisön toimintaa. Vuorovaikutusta hän lähestyy Hans-Georg Gadamerin hermeneutiikan avulla ja nostaa esiin leikin erityisenä yhdessä olemisen tilana.

Leikki

“Gadamerin avulla avointa ja refleksiivistä vuorovaikutuksen tilaa voidaan tarkastella teoreettisesti ja menetelmällisesti koherentilla tavalla. Leikin käsite antaa mahdollisuuden entistä tarkemmin ja perustellummin tarkastella vuorovaikutukseen antautumisen tai heittäytymisen ilmiötä, joka on olennainen tiedon luomisen tilanteiden ymmärtämisen ja kehittämisen kannalta”, Suorsa kertoo. Anna Suorsa painottaa tutkimuksessaan toistaiseksi vähemmän tutkittuja konkreettisia vuorovaikutustilanteita, joiden tutkimusmenetelmiä on hankkeen aikana tarkoitus kehittää edelleen.