Uuden tiedon luomista yhteiseksi osaamispääomaksi

Tutkijatohtori Anna Suorsa (kuvassa) tutkii BCDC-yhteisön toimijoiden keskinäistä vuorovaikutusta uuden tiedon luomisen näkökulmasta.

“Tiedon luomisen tutkimuksessa on osoitettu, että tietoa luova vuorovaikutus on parhaimmillaan avointa, luottamuksellista ja reflektoivaa. On myös tärkeää, että vuorovaikutukselle on luotu hyvät olosuhteet: on esimerkiksi riittävästi aikaa ja vuorovaikutuksen paikkoja yhteisön arjessa”, toteaa Suorsa.

Anna Suorsa kehittää edelleen esittämäänsä uuden tiedon luomisen mallia.
Häntä kiinnostaa erityisesti se, miten eri alojen tutkijat kehittyvät toimimaan yhdessä ja vakiinnuttavat sellaisia
vuorovaikutuksen tapoja, jotka tukevat koko yhteisön tavoitteiden toteutumista.
Tutkimuksensa Suorsa toteuttaa etnografisin menetelmin havainnoimalla
sekä videoimalla yhteisön kokoontumisia ja haastattelemalla yhteisön jäseniä hankkeen edetessä.

Gadamerin jäljillä

Tutkimuksensa lisäksi Anna Suorsa tukee vuorovaikutusta BCDC-yhteisössä. Hän perustaa tutkimuksensa fenomenologiseen lähestymistapaan, jossa ihminen käsitetään tietoisena ja siten toimintaansa vaikuttamaan kykenevänä olentona, jonka toiminta jatkuvasti kehittää koko yhteisön toimintaa. Vuorovaikutusta Suorsa lähestyy Hans-Georg Gadamerin hermeneutiikan avulla ja nostaa esiin leikin erityisenä yhdessä olemisen tilana.

Leikki

“Gadamerin avulla avointa ja refleksiivistä vuorovaikutuksen tilaa voidaan tarkastella teoreettisesti ja menetelmällisesti koherentilla tavalla. Leikin käsite antaa mahdollisuuden tarkastella aikaisempaa tarkemmin ja perustellummin vuorovaikutukseen antautumisen tai heittäytymisen ilmiötä, joka on olennainen tiedon luomisen tilanteiden ymmärtämisessä ja kehittämisessä”, Suorsa kertoo. Tutkimuksessaan hän painottaa toistaiseksi vähemmän tarkasteltuja konkreettisia vuorovaikutustilanteita ja kehittää edelleen niiden tutkimusmenetelmiä.

Anna Suorsa käsittelee
vuorovaikutustilanteita
ja uuden tiedon luomista
 sekä
tutkimusaineistojen avaamista BCDC-blogipostauksissaan. Lisäksi tutkija kirjoittaa Sitran blogin Tieto päätöksenteossa #tietohaaste -blogisarjassa.