BCDC Energian osaamispääoma tieteidenvälisen tutkimuksen mahdollistajaksi

Professori Maija-Leena Huotari tarkastelee BCDC-yhteisön toimijoiden osaamispääomaa ja sen kehittymistä hankkeen aloitus-, keski- ja loppuvaiheen arviointitutkimuksessa. Tavoitteena on määritellä tutkimusryhmien tiedon ja osaamisen ulottuvuuksien ohella myös esimerkiksi kontaktiverkostot ja muut tutkijoille vakiintuneet tutkimuksesta viestimisen tavat. Lisäksi kartoitetaan tutkimusryhmien keskinäiset tutkimustiedon ja muut hankkeen aihepiirin tiedontarpeet hankkeen vaikuttavuuden näkökulmasta.

28

Tietopohja

Huotarin tutkimuksessa rakennetaan BCDC-tutkijayhteisöä ja myöhemmin myös laajempaa yhteisöä palveleva, ICT-teknologiaa hyödyntävä tietopohja (knowledge base). Yhteisesti hyödynnettäväksi tarkoitettu tietopohja vahvistaa mahdollisuuksia uuden tieteidenvälisen tiedon luomiseen hankkeessa. Pyrkimyksenä on sen kehittäminen ja ylläpitäminen jatkuvasti esimerkiksi projektin tutkimusaineistoa jäsentämällä ja tallentamalla sekä tarjoamalla osaamista, kokemuksia ja tutkimustuloksia toisten tutkijoiden käyttöön. Siten tietopohja mahdollistaa tiedon jakamisen ja tiedon tarpeisiin vastaamisen ja luo perustan vuorovaikutukselliselle, tieteidenväliselle uuden tiedon luomiselle koko BCDC-yhteisössä.

BCDC Energia kehittää monitieteistä tutkijoita palvelevaa Clean Energy Research (CER) -termistöä Tieteen termipankissa. Englannin- ja suomenkieliset selitteet sisältävää sanastoa tullaan jatkossa popularisoimaan paremmin myös laajan yleisön tiedontarpeita vastaaviksi. 

Kuvassa Santtu Karhinen ja Chao Ding.  Kuva: Kati Leinonen

Tutkimusryhmässä pyritään kehittämään edelleen Anna Suorsan uuden tiedon luomisen mallia. BCDC-tutkimusryhmistä sekä yhteistyötahojen joukosta koostuva aktiivinen yhteisö mahdollistaa lopulta myös kuluttajien osallisuuden. Tutkimusryhmän tehtävänä on yhteisöön muotoutuvan vuorovaikutuskulttuurin hedelmällisyyden takaaminen, mikä perustuu vuoropuheluun tutkijoiden kesken sekä yhteisön muiden jäsenten kanssa. Tämä mahdollistaa jokaisen tutkijan tutkimustiedon jakamisen uuden tieteidenvälisen ymmärryksen syntymiseksi ja syvenemiseksi koko yhteisön osaamispääomaksi.