BCDC Energian osaamispääoma
tieteidenvälisen tutkimuksen
mahdollistajaksi

BCDC:n varajohtaja ja vuorovaikutusvastaava, professori Maija-Leena Huotari (kuvassa) tarkastelee BCDC-yhteisön toimijoiden osaamispääomaa ja sen kehittymistä hankkeen aikana. Tavoitteena on määritellä tutkimusryhmien tiedon ja osaamisen ulottuvuuksien ohella myös esimerkiksi kontaktiverkostot ja muut tutkijoille vakiintuneet tutkimuksesta viestimisen tavat. Lisäksi kartoitetaan tutkimusryhmien keskinäiset tutkimustiedon ja muut hankkeen aihepiirin tiedontarpeet hankkeen vaikuttavuuden näkökulmasta.

 Kuva: Jarmo Kontiainen 

  BCDC-tutkimusryhmistä ja yhteistyötahoista koostuva aktiivinen yhteisö osallistaa myös kuluttajat.
Vuorovaikutus-tiimin tehtävänä on taata yhteisön vuorovaikutuskulttuurin hedelmällisyys, mikä perustuu tutkijoiden ja yhteisön muiden jäsenten 
vuoropuheluun. Tämä edistää jokaisen tutkijan tutkimustiedon jakamista uuden tieteidenvälisen ymmärryksen syntymiseksi ja syvenemiseksi koko yhteisön osaamispääomaksi.

 

Tietopohja

Huotarin tutkimuksessa tavoitteena on BCDC-tutkijayhteisöä ja myöhemmin myös laajempaa yhteisöä palvelevan tietopohjan (knowledge base) kehittäminen. Tietopohja muodostuu hankkeen keskeisestä käsitteistöstä, tutkimusaineistoista, menetelmällisestä osaamisesta ja tutkimustuloksista. BCDC-tutkijayhteisön osaamisen perusteita kuvaava, monitieteinen Puhtaan energian termistö Clean Energy Research, CER on koottu Tieteen termipankkiin.

Kuvassa BCDC Markkinat -tiimin tutkijat Santtu Karhinen ja Chao Ding.  Kuva: Kati Leinonen

CER-termistöä ja sen selitteitä tullaan jatkossa popularisoimaan paremmin myös laajan yleisön tiedontarpeita vastaaviksi ja keskusteluja käydään Kansalliskirjaston kanssa sanaston liittämiseksi osaksi Yleistä suomalaista ontologiaa Fintoa. Tietopohjaa pyritään kehittämään ja ylläpitämään tarjoamalla osaamista, kokemuksia tutkimusaineistoja ja -tuloksia myös muiden tutkijoiden käyttöön. Näin tietopohja mahdollistaa tiedon jakamisen ja tiedon tarpeisiin vastaamisen sekä luo perustan vuorovaikutteiselle, tieteidenväliselle uuden tiedon luomiselle BCDC-yhteisössä ja laajemmin.

Monitieteisestä tutkimuksesta tieteidenväliseksi terminologiaksi. Demand flexibility? So what? Maija-Leena Huotari ja Sanna Tuomela postaavat BCDC Energian ja Tieteen termipankin blogissa