Vuorovaikutus-tiimi edistää tieteidenvälistä tutkimusta

Tietojohtaminen ja vuorovaikutus -tutkimusryhmässä tutkitaan ja tuetaan BCDC Energia -tutkimusyhteisön vuorovaikutuksellisia menestystekijöitä ja osaamispääoman kehittymistä. Tavoitteena on hankkeen vaikuttavuuden takaaminen. Tutkimus toteutetaan Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan Informaatiotutkimuksen ja viestinnän yksikössä. BCDC-konsortion varajohtaja ja vuorovaikutusvastaava, professori Maija-Leena Huotari johtaa BCDC Vuorovaikutus -tiimiä, jossa työskentelevät tutkijatohtori Anna Suorsa, tohtorikoulutettavat Kaisu Koivumäki ja Teija Keränen, projektitutkija Sanna Tuomela sekä hankkeen viestintää toteuttava suunnittelija Kaisa Ikonen.

24

Vuorovaikutustutkijat tarkastelevat tutkimuskohteitaan toisiaan täydentävillä tutkimusotteilla. Anna Suorsa (vas.), Kaisu Koivumäki, Kaisa Ikonen ja Maija-Leena Huotari ovat tutkineet ja tukeneet BCDC Energian vuorovaikutusta hankkeen alusta alkaen. Kuvassa keskellä BCDC-tutkimusjohtajat Rauli Svento ja Maria Kopsakangas-Savolainen. Kuva: Antti Siipo, LeaForum/Oulun yliopisto

BCDC Energian näkyvyys ja vaikuttavuus

Professori Maija-Leena Huotari (kuvassa oikealla) on hyvillään siitä, että STN-haussa korostettiin vuorovaikutussuunnitelman merkitystä: “Saamassamme palautteessa kiitettiin muun muassa sitä, että edistämme ja tutkimme vuorovaikutusta samanaikaisesti”. Konkreettinen, näkyviin tuloksiin pyrkivä viestintä ja vuorovaikutus kytkeytyy vahvasti tutkimukseen. Siinä hyödynnetään BCDC Energia -hankkeen vuorovaikutussuunnitelmaa, jonka tärkeimpiä tavoitteita on BCDC-yhteisön muodostaminen.

OSAAMISPÄÄOMA JA TIETOPOHJA

BCDC Energian osaamis-
pääoman kehittyminen

Professori Maija-Leena Huotari tarkastelee BCDC-yhteisön toimijoiden osaamispääomaa ja sen kehittymistä hankkeen aikana. Tavoitteena on määritellä tutkimusryhmien tiedon ja osaamisen ulottuvuuksien ohella myös kontaktiverkostot ja muut tutkijoille vakiintuneet vuorovaikutuksen ja viestimisen tavat. Tällä pyritään vastaamaan BCDC-yhteisön tutkimustiedon ja muihin aihepiirin tiedontarpeisiin hankkeen vaikuttavuuden näkökulmasta.

Lue lisää →

VUOROVAIKUTUS JA TIEDON LUOMINEN

Vuorovaikutteinen uuden tiedon luominen

Tutkijatohtori Anna Suorsan tutkimuksessa tarkastellaan BCDC-yhteisön toimijoiden keskinäistä vuorovaikutusta uuden tiedon luomisen näkökulmasta. “Tiedon luomisen tutkimuksessa on osoitettu, että tietoa luova vuorovaikutus on parhaimmillaan avointa, luottamuksellista ja reflektoivaa. On myös tärkeää, että vuorovaikutukselle on luotu hyvät olosuhteet: on esimerkiksi riittävästi aikaa ja vuorovaikutuksen paikkoja yhteisön arjessa”, toteaa Anna Suorsa.

Lue lisää →

VAIKUTTAVUUS JA TIEDEVIESTINTÄ

Vaikuttavuus BCDC Energiayhteisössä

Hankkeen alussa BCDC:n viestinnänsuunnittelijana toimineen tohtorikoulutettava Kaisu Koivumäen tutkimus rakentuu tiede- sekä yhteisöviestinnän näkökulmista. Koivumäki keskittyy tutkijoihin tiedeviestijöinä sekä muuntuviin tiedeviestinnän rooleihin ja tyyleihin. Lisäksi hän tarkastelee tutkijoiden ja tiedeviestinnän ammattilaisten yhteistyön muutoksia organisaatiokontekstissa.

Suunnittelija Kaisa Ikonen pyrkii edelleen kehittämään hankkeen viestimisen käytäntöjä. Ikonen tukee ja organisoi tutkijoiden tiedeviestintätyötä sekä julkaisee ja seuraa viestinnän onnistumista. Ikonen painottaa viestintäyhteistyötä tutkijoiden ja eri sidosryhmien kanssa.

Lue lisää →

ENERGIATIEDON LUKUTAITO

Energiatieto arkisten päätösten pohjana

Tohtorikoulutettava Teija Keränen tarkastelee energiatiedon lukutaitoa eli ihmisten ymmärrystä ja taitoja energiatietoon liittyvissä asioissa. Energiatiedon lukutaidossa yhdistyvät informaatiotutkimukselle keskeinen informaatiolukutaidon ja useilla tieteenaloilla tuttu energialukutaidon tutkimusalue. Informaatiolukutaidossa korostuvat tiedontarpeen tunnistaminen ja tiedon arviointi.

Lue lisää→

ENERGIAKÄYTTÄYTYMINEN

Älykkäitä energiateknologioita kotitalouksille

Tohtorikoulutettava Sanna Tuomela tutkii, millaista asukkaiden ja energiateknologioiden vuorovaikutus on kodeissa. Teknologiat sinänsä eivät ole älykkäitä, vaan älykkyys syntyy, kun teknologioita käytetään mielekkäästi.

Kotitaloudet ottavat käyttöönsä teknologioita ja niiden ominaisuuksia luovasti ja valikoivasti. Teknologiat voivat myös muuttaa olemassa olevia kodin käytänteitä ja asukkaiden arvoja.

Lue lisää→